توضیحات مشاور پیش دبستان و دبستان فروغ بهمن سرکار خانم دکتر فعال و همچنین سرکار خانم دکتر حسین پور موسس و مدیریت مجموعه پیرامون فعالیت ها و برنامه های اجرایی