شروع سال تحصیلی 1399-1400 به صورت نیمه حضوری و ادامه ی فعالیت های درسی به صورت مجازی