سال تحصیلی 98-99 را به تصویر کشیده ایم تا با گوشه ای از فعالیت های ما در این سال آشنا شوید